GudsdyrkanHela SverigeIslamiska församlingarStockholm

Islamiska Shia Samfunden I Sverige (ISS)

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) är en rikstäckande organisation för shiaföreningar. Riksorganisationens målsättning är att stödja Shiamuslimer i Sverige med att bevara deras islamiska identitet samtidigt som de integreras i det svenska samhället och främja sådana förhållanden som gör det möjligt att leva i Sverige i enlighet med islams lära i allmänhet och den shiitiska i synnerhet.

ISS vill bevaka shiamuslimers intressen i Sverige och främja en utveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och acceptans. ISS anser att den kulturella, sociala och religiösa mångfalden i Sverige bör tillvaratas som en positiv kraft.

Samfundet stödjer och anordnar olika typer av evenemang som inte bara syftar till att öka medlemsorganisationernas kunskap om islam men också det svenska samhällets uppbyggnad.

ISS har som målsättning att också vara en informationskanal för den Shiaislamiska tron och på så vis skapa ökad förståelse för islam i det svenska samhället.

ISS grundades 1991 och de första medlemmarna var främst shiamuslimer från Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan och Libanon. Under 1990-talet växte medlemsantalet kraftigt på grund av invandring från Irak. Den största medlemsföreningen finns idag i Järfälla i Stockholm.

ISS består i dag av 53 medlemsföreningar och antalet medlemmar i dag Ca. 35 000. ISS är ett av sju Islamiska samfund som ingår i Islamiska samarbetsrådet (ISR).

ISS lägger tonvikten på den grundläggande tron för en muslim: tron på Allah (Gud), tron på hans gudomliga budskap i form av den heliga Koranen och tron på hans budbärare, Profeten Mohammad (frid vare med honom).

En shiamuslims dagliga liv innefattar en ständig kontakt med Gud genom de fem dagliga bönerna samt gudsmedvetenhet i alla aspekter av ens liv. Andra viktiga sedvänjor inkluderar sawm (fastan) i månaden Ramadan, Hajj (pilgrimsfärden till Mecka), Zakat/Khums (Islamiska allmosor och avgifter).

Viktigt för shiamuslimer är också högtidlighållandet av Imamernas födelser och bortgång, och särskilt Muharram/Ashura (åminnelse av Imamen Hussein). Dessa sedvänjor är i enlighet med Koranen och Profeten Mohammads lära samt Profetens närmaste familjemedlemmar och hans utpekade efterträdare

Tel: 08-12146737

Ordförande: Haider Ibrahim

Sekreterare: Sh . Zakir Hussein

Adress: BOX 690, 175 27 Järfälla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button